KONTAKTY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które możemy pozyskać lub pozyskujemy poprzez korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej www.hamar-pol.com.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hamar Poland Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-237), ul. Inowłodzka 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000134694, kapitał zakładowy: 50000 zł, NIP: 1230971937, Regon: 015265209.

2. CEL, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie:

 • podane dane będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na postawione pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie maila na podany na stronie adres e-mail;,
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi i zakończenia korespondencji, a w przypadku braku reakcji na odpowiedź firmy Hamar Poland Group sp. z o.o.  nie dłużej niż 3 miesiące.

Otrzymanie oferty lub nawiązanie współpracy:

 • podane  dane będą przetwarzane na potrzeby  przedstawienia oferty i przedstawienia propozycji współpracy;
 • podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dane będą przechowywane do 3 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu – w przypadku braku chęci nawiązania współpracy przez którąkolwiek ze stron.  W przypadku nawiązania współpracy okres przechowywania przekazanych danych osobowych zostanie ustalony odrębnymi postanowieniami między Panią/Panem a firmą Hamar Poland Group sp. z o.o.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą zgodnie z celem ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywanie poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy);
 • Hamar Poland Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych uprawnionym organom państwowym w oparciu
  o odpowiednie i obowiązujące przepisy prawa.

4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • ma Pani/Pan prawo dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Poza tym w każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wyrażoną w momencie zadania pytania –  nie będzie miało to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli Pan/Pani uzna, że twoje Dane Osobowe są przetwarzane
  w sposób stanowiący naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. KONSEKWENCJE NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pani/Pana Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją nie podania Danych Osobowych jest brak możliwości wysłania pytania
a także brak możliwości otrzymania oferty współpracy.

6. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza treść Polityki Prywatności będzie aktualizowana zgodnie z prawem polskim i wszelkimi innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

7.  POZOSTAŁE INFORMACJE

Przeglądając naszą stronę internetową www.hamar-pol.com mogą zostać zebrane o Pani/Panu dodatkowe informacje za pośrednictwem plików „cookies” – więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem: Polityka cookies